Osoitteet Vedyn Akilles Kantapää osoitteessa ... Uusiutuvat Energia Ala

Vetyä koskevan akilleenkantapään poistaminen uusiutuvien energialähteiden alalla

Tuore Reutersin artikkeli huomauttaa vetytalouden keskeisestä esteestä lainaten seuraavaa Kansainvälinen energiajärjestö "Renewables 2023 Analysis and Forecast to 2028": "Vetyä on vaikea ja kallis kuljettaa ja varastoida, sillä nestemäisen vedyn tuottaminen vaatii erittäin alhaisia lämpötiloja ja kaasumaisen vedyn vuotonopeus on suuri." 

Tässä Triton Hydrogenin tuote Tritonex voi olla ratkaisevassa asemassa. Selitän miksi, mutta tarkastellaan ensin vetytalouden nykytilannetta.

Reuters kertoo, että vedyntuotantoon käytettävien uusiutuvien energialähteiden kasvun odotetaan hidastuvan, ja IEA:n mukaan ennuste on 35% pienempi kuin viime vuonna. Keskeisiä kysymyksiä ovat kysyntään, sääntelyn selkeyteen ja infrastruktuuriin liittyvät epävarmuustekijät sekä korkean inflaation ja politiikan hitaan täytäntöönpanon aiheuttamat taloudelliset haasteet. Kiina vastustaa suuntausta ja johtaa kasvua tekemällä merkittäviä investointeja elektrolyysereihin ja uusiutuvaa vetyä koskeviin hankkeisiin. 

Tämä tilanne tarjoaa Triton Hydrogenin Tritonex-teknologialle ainutlaatuisen tilaisuuden vastata joihinkin näistä haasteista, erityisesti vedyn kuljetus- ja varastointi-infrastruktuurin tehokkuuden ja luotettavuuden parantamisessa. Tritonexin innovatiivisella pinnoitteella voidaan täysin estää vetyvuodot sekä vedyn haurastumisvaikutuksen aiheuttama fyysisen infrastruktuurin materiaalien heikkeneminen ja parantaa siten vedyn kannattavuutta uusiutuvana energialähteenä. Tritonexilla voi olla ratkaiseva merkitys nykyisten haasteiden ja hallitusten maailmanlaajuisesti asettamien kunnianhimoisten tavoitteiden välisen kuilun kuromisessa umpeen.

Tritonex liuoksena

Vedyn varastointi- ja kuljetushaasteet ovat kriittisiä pullonkauloja vedyn arvoketjussa. Suuret vuotoluvut johtavat taloudellisiin tappioihin ja aiheuttavat turvallisuus- ja ympäristöriskejä.

Triton Hydrogen tarjoaa vallankumouksellisen lähestymistavan tähän ongelmaan. Laboratoriokokeet ovat osoittaneet, että nanoteknologiaa käyttävä Tritonex Hydrogen Barrier Coating System on 100%-luokituksen mukaan tehokas este vetyä läpäisevän ja vuotavan kerroksen luomisessa, ja tuotteelle on myönnetty ISO 14081 2014 -sertifikaatti. Tieteellinen näyttö tukee väitettä, jonka mukaan Tritonex parantaa vedyn kuljetus- ja varastointijärjestelmien tehokkuutta ja turvallisuutta. Triton Hydrogen neuvottelee parhaillaan maailmanlaajuisten energia-alan valmistajien kanssa demonstrointilaitteiden rakentamisesta ja Tritonexin kenttätestauksesta.

Vaikutus vetytalouteen

Hoitamalla vuotokysymyksen Tritonex voisi auttaa voittamaan yhden Reutersin artikkelissa esiin tuoduista keskeisistä esteistä ja tasoittaa tietä vetytalouden elinkelpoisemmalle ja nopeammalle kehitykselle.

Päätelmä

Kun vetyteollisuus pyrkii kasvattamaan toimintaansa maailmanlaajuisten energiamurrosta koskevien tavoitteiden mukaisesti, Tritonexin kaltaiset teknologiat ovat keskeisessä asemassa vedyn varastoinnin ja kuljetuksen käytännön haasteiden ratkaisemisessa ja siten ratkaisevassa asemassa tämän nousevan alan menestyksen kannalta.