Innovasjon

Innovasjon i alle bransjer

Triton HydrogenMed vår innovative beleggsløsning omdefinerer vi måten globale industrier bruker verdens mest tallrike energikilde på. Ved å påføre belegget vårt på innsiden av et hvilket som helst hydrogenholdig objekt sikrer vi 100%-inneslutning, uten diffusjon, permeasjon, sprøhet, lekkasje eller nedbrytning av objektet.

Vi har endelig åpnet opp for en hydrogenbasert fremtid for alle, og vi får alle bransjer med oss.

Tritonex har en positiv innvirkning på alle former for hydrogenproduksjon.

Hydrogen kan være både et atom og et molekyl, avhengig av i hvilken sammenheng det omtales. Som atom er hydrogen det enkleste og mest tallrike grunnstoffet i universet, og består av bare ett proton i kjernen og ett elektron i bane rundt kjernen. Hydrogen finnes imidlertid naturlig som et molekyl i de fleste miljøer, også i jordens atmosfære. Denne molekylformen kalles dihydrogen eller molekylært hydrogen, og består av to hydrogenatomer som er bundet sammen (H2). Det er i denne formen hydrogengass finnes og brukes til alt fra drivstoff til å skape kjemiske reaksjoner i industrielle prosesser. Kort sagt kan hydrogen referere til et enkelt atom når man snakker om grunnstoffet, eller et molekyl når man snakker om den mest stabile, toatomige formen, H2. La oss ta en titt på hvordan kommersielt hydrogen kategoriseres.

Grønt hydrogen

Grønt hydrogen produseres ved å bruke ren elektrisitet fra fornybare overskuddsenergikilder, som sol- eller vindkraft, til å elektrolysere vann. Elektrolysører bruker en elektrokjemisk reaksjon for å spalte vann til hydrogen og oksygen, og slipper ikke ut karbondioksid i prosessen. Selv om grønt hydrogen foreløpig utgjør en liten del av den totale hydrogenproduksjonen på grunn av de høye kostnadene, forventes prisen å synke etter hvert som det blir mer vanlig, i takt med at vindkraftkostnadene synker.

Blått hydrogen

Blått hydrogen utvinnes hovedsakelig fra naturgass ved hjelp av en prosess som kalles dampreformering, der naturgass kombineres med oppvarmet vann i form av damp. Resultatet er hydrogen, sammen med biproduktet karbondioksid. For å bli klassifisert som blått hydrogen må produksjonsprosessen omfatte karbonfangst og -lagring (CCS) for å fange opp og lagre karbondioksidet som slippes ut. Til tross for at det omtales som "lavkarbonhydrogen", genererer produksjon av blått hydrogen fortsatt klimagasser gjennom dampreformeringsprosessen.

Grått hydrogen

Grått hydrogen er i dag den mest utbredte formen for hydrogenproduksjon. Det produseres fra naturgass eller metan ved hjelp av dampreformering av metan, men uten å fange opp klimagassene som slippes ut under prosessen. Gråt hydrogen er i prinsippet det samme som blått hydrogen, men det mangler karbonfangst og -lagring.

Svart og Brunt hydrogen

Denne typen hydrogen produseres ved å bruke svart kull eller brunkull (brunkull) i hydrogenproduksjonsprosessen. De representerer det motsatte av grønn hydrogen, og er de mest miljøskadelige alternativene. I tillegg blir hydrogen som produseres fra fossilt brensel gjennom gassifiseringsprosessen noen ganger omtalt som svart eller brunt hydrogen, noe som kompliserer terminologien ytterligere.

Turkis hydrogen

Turkis hydrogen er et nytt tilskudd til fargespekteret for hydrogen, og produksjon i stor skala er ennå ikke demonstrert. Det fremstilles ved hjelp av en prosess som kalles metanpyrolyse, som gir hydrogen og fast karbon. Hvorvidt turkis hydrogen regnes som lavutslippshydrogen, avhenger av at den termiske prosessen drives av fornybar energi og at karbonet lagres eller utnyttes permanent.

Rosa hydrogen

Rosa hydrogen genereres gjennom elektrolyse drevet av kjernekraft. Det kan også kalles lilla eller rødt hydrogen. De høye temperaturene som genereres i atomreaktorer, kan også brukes i andre hydrogenproduksjonsmetoder, for eksempel dampproduksjon for mer effektiv elektrolyse eller metanreformering basert på fossil gass.

Gult hydrogen

Gult hydrogen er et relativt nytt begrep som refererer til hydrogen produsert gjennom elektrolyse ved hjelp av solenergi.

Hvitt hydrogen

Hvitt hydrogen refererer til naturlig forekommende geologisk hydrogen som finnes i underjordiske forekomster og som dannes ved fracking. Foreløpig finnes det ingen strategier for å utnytte denne typen hydrogen.

Vi bruker vårt innovative system for barrierebelegg i alle bransjer som bruker hydrogen.