Warunki

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Triton Hydrogen Ltd, znajdującej się pod adresem triton-hydrogen.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Triton Hydrogen, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Pliki cookie:

Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu personalizacji doświadczeń online. Uzyskując dostęp do witryny Triton Hydrogen, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer WWW w domenie, która wydała użytkownikowi plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny internetowej. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieją pewne wymagane pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, użytkownik akceptuje również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane za pośrednictwem usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli użytkownik korzysta z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okna wyświetlania wideo dostarczanego przez strony trzecie i zintegrowanego z naszą stroną internetową.

Licencja:

O ile nie określono inaczej, Triton Hydrogen Ltd i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Triton Hydrogen. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskać dostęp do tych materiałów z Triton Hydrogen na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Kopiowanie lub ponowne publikowanie materiałów ze strony Triton Hydrogen
 • Sprzedaż, wynajem lub sublicencjonowanie materiałów od Triton Hydrogen
 • Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów pochodzących od Triton Hydrogen
 • Redystrybucja treści z Triton Hydrogen

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach strony internetowej. Triton Hydrogen Ltd nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Triton Hydrogen Ltd, jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je publikują. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Triton Hydrogen Ltd nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie internetowej.

Triton Hydrogen Ltd zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela Triton Hydrogen Ltd niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania wszelkich jego Komentarzy we wszelkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do Treści:

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani niekorzystnie dla siebie lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Triton Hydrogen Ltd; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośnik taki (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do Triton Hydrogen Ltd. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL witryny, listy adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie nazwy firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi link; lub
 • Korzystanie z dowolnego innego opisu naszej Witryny, do której prowadzi link, który ma sens w kontekście i formacie treści w witrynie strony, do której prowadzi link.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego nie będzie dozwolone wykorzystywanie logo Triton Hydrogen Ltd ani innych elementów graficznych do tworzenia linków.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi w jego Witrynie. W żadnej Witrynie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich łączy lub poszczególnych łączy do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej:

W przypadku znalezienia na naszej Stronie linku, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, użytkownik może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiemy bezpośrednio użytkownikowi.

Zastrzeżenie:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakiekolwiek nasze lub użytkownika zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączać jakichkolwiek zobowiązań naszych lub użytkownika, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Informacje o firmie:

Triton Hydrogen Ltd  

Numer firmy: 13979747 

Numer VAT: 442427410 

Adres siedziby: 22 Towcester Road Old Stratford, Milton Keynes, Anglia, MK1 6AQ