Ny forskning: Hydrogen sprøhet i rørledning stål

New research: Hydrogensprøhet i rørledningsstål .

I min forskning på hydrogen som grønn energibærer fant jeg en ny vitenskapelig forskningsrapport (En gjennomgang av gassfaseinhibering av gassformig hydrogensprøhet i rørledningsstål) som tar for seg en kritisk utfordring som påvirker sektoren på en dramatisk måte: Hydrogenforsprøving (HE) i stålrørledninger. 

HE utgjør en betydelig risiko for rørledningers integritet. som brukes til hydrogentransport, noe som fører til for tidlig svikt. Rapporten presenterer en nyansert analyse av gassfasehemming som en strategi for å redusere dette problemet, med fokus på tilsetning av små mengder gasser som oksygen (O2), karbonmonoksid (CO) og svoveldioksid (SO2) til hydrogenstrømmen. Dette er én av mange løsninger som har blitt foreslått i årenes løp.

Gassinhibitorer reduserer risikoen for HE og øker dermed sikkerheten og levetiden til stålrørledninger for hydrogentransport. Dette funnet er spesielt relevant ettersom verden beveger seg i retning av renere energikilder, og hydrogeninfrastrukturen forventes å ekspandere. 

Rapporten peker imidlertid også på en betydelig utfordring på området: at forskningsresultatene er inkonsekvente, noe som hovedsakelig skyldes de ulike mekaniske testmetodene som er brukt i de ulike studiene. Denne inkonsekvensen understreker behovet for en mer standardisert tilnærming til evaluering av effektiviteten av gassfasehemming.

For å løse dette problemet anbefaler rapporten at man tar i bruk gassfasepermeasjonsstudier. Slike studier gir et kvantifiserbart mål på inhiberingseffektiviteten, noe som gir en mer pålitelig og standardisert metode for å vurdere om gassfasehemmere er egnet til å forhindre HE. Denne tilnærmingen kan være avgjørende for å kunne tilpasse eksisterende naturgassrørledninger til hydrogentransport på en sikker måte, noe som er et viktig skritt i overgangen til et hydrogenbasert energisystem.

Rapporten belyser en lovende metode for å avhjelpe et problem som har eksistert lenge, ved å bygge bro over gapet mellom inkonsekvenser i forskningen og praktiske anvendelser. Det baner vei for en mer systematisk og pålitelig utforskning av gassfasehemming. Dette fremskrittet er avgjørende for å sikre trygg, effektiv og bærekraftig transport av hydrogen, og er et viktig skritt i retning av å gjøre hydrogen til en hjørnestein i fremtidens energilandskap.

Rapporten fremhever også at bransjen fortsatt trenger hjelp til å løse problemet med hydrogensprøhet (HE) i jakten på bærekraftig hydrogenenergi. HE i stålrørledninger er fortsatt et stort problem som truer integriteten og sikkerheten til infrastrukturen for hydrogentransport.  

Men det finnes en annen løsning...

De innovative hodene hos Triton Hydrogen har introdusert Tritonex, en banebrytende løsning som tar tak i denne utfordringen. Tritonex er verdens første ISO 17081:2014-sertifiserte Hydrogen Barrier Coating, Tritonex har null prosent hydrogenpermeasjon, noe som er et revolusjonerende fremskritt i sektoren.

Tritonex' Det nanoteknologiske belegget er hyllet for sin evne til å beskytte mot HE, diffusjon, nedbrytning og korrosjon, og dermed øke levetiden og sikkerheten til hydrogenrørledninger. Denne innovative beskyttelsen er i tråd med den globale satsingen på bærekraftig energiutnyttelse. Den reduserer de totale eierkostnadene i hele hydrogenverdikjeden betydelig, noe som gjør hydrogendrift mer økonomisk levedyktig. 

Tritonex gir dessuten enestående designfrihet, noe som åpner for nye muligheter når det gjelder material- og designvalg som kan redusere karbonavtrykket og forbedre driftseffektiviteten.

Introduksjonen av Tritonex fra Triton Hydrogen skaper oppsikt blant eksperter over hele verden.og tilbyr en allsidig, giftfri og miljøvennlig løsning med uovertrufne korrosjonshindrende egenskaper. Det er et bevis på selskapets engasjement for å øke effektiviteten og fremme bærekraft i hydrogenindustrien, og setter en ny standard for sikkerhet og bærekraft innen hydrogentransport.

Les hele rapporten:

En gjennomgang av gassfaseinhibering av gassformig hydrogensprøhet i rørledningsstål

International Journal of Hydrogen Energy, 26. februar 2024

Maximilian Röthig a,, Joshua Hoschke a, Clotario Tapia a,b, Jeffrey Venezuela a, Andrej Atrens a,

School of Mechanical and Mining Engineering, Centre for Advanced Materials Processing and Manufacturing (AMPAM), The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Australia

Fakultet for maskinteknologi og produksjonsvitenskap, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil, Ecuador